به گزارش افکارنیوز،

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=13900 به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دی‌ماه 1395 به عدد 233.3 رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دی‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1394 به‌میزان 4 درصد افزایش یافته است.