به گزارش افکارنیوز،

 نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.11 درصد بوده که نسبت به دی ماه تغییر نکرده است.

 1 – شاخص کل (بر مبنای100=1390) در بهمن ماه سال 1395 عدد 249.9 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 7.6 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (7.1 درصد)، 0.5 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 7.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1395 (7.1 درصد)، تغییری نداشته است.

2 – شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 273.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1395 (6.7 درصد)، 0.1 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 269.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.7 درصد است.

 3 – شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در بهمن ماه 1395 به رقم 234.0 رسید که 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.2 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1395 (7.5 درصد)، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.