به گزارش افکارنیوز،

با مصوبه دیروز شورای عالی کار، مزد دیگر سطوح کارگری که بیش از حداقل حقوق دریافتی دارند، در سال 97 به میزان 10.4 درصد به علاوه روزانه ثابت 28208 ریال به تصویب رسید.
بر این اساس روزانه 17000 ریال پایه سنوات، بن کارگری همان 110 هزار تومان و حق مسکن نیز در عدد 40 هزار تومان تثبیت شد.
بر این اساس می توان میزان افزایش دریافتی گروه های مختلف را محاسبه کرد. از آن جا که میزان افزایش یک مقدار ثابت روزانه 2820 تومانی برای همه دارد، درصد افزایش با توجه به میزان دریافتی در سال قبل، متفاوت خواهد بود. جدول نشان می دهد که این افزایش برای کسانی که سال قبل حدود یک میلیون تومان پایه حقوق داشتند نزدیک به 19 درصد و برای کسانی که پایه حقوق دو میلیون تومان داشته اند، حدود 14.5 درصد خواهد بود. به طور مشابه، هرچه میزان دریافتی در سال قبل بیشتر از دو میلیون تومان باشد میزان افزایش به همان 10.4 درصد نزدیک می شود. شایان ذکر است که این محاسبات بر اساس پایه حقوق انجام شده و حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن و ... در آن نیامده است.