به گزارش افکارنیوز،

وی ضمن انتقاد از رفتار غیرمسئولانه برخی از نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس ناخواسته از مدیریت و انحصار دولتی در صنعت خودرو حمایت می کنند. اما در مورد برخی دیگر، شائبه وام دار بودن آنان به خودروسازان وجود دارد که دور از ذهن نیست.

علیلو با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بایستی در این زمینه ورود کنند، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس به طور غیرمنطقی از تصدی گری دولت در صنعت خودرو حمایت می کنند.

وی افزود: در دولت عزم جدی برای توسعه بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود ندارد لذا این انتظار از دستگاه های نظارتی از جمله مجلس است که در این کار قدم بردارند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم با اشاره به نقش تاثیرگذار شورای رقابت در کاهش انحصارها و تصدی گری دولت، گفت: اگر آنانی که در این شورا هستند اعم از رئیس شورا و چند نماینده مجلس، به این موضوع نرسیده اند که در صنعت خودرو انحصار دولتی وجود دارد و رانت ایجاد شده است، پس چرا کرسی های این شورا را اشغال کرده اند؟

وی ادامه داد: اگر هم اعضای این شورا بر این عقیده اند که انحصار دولتی وجود دارد و محافظه کاری می کنند، باید روشن شود این رفتار آنان به نفع و به ضرر چه کسانی است؟

علیلو این رفتار را خیانت عنوان کرد و گفت: متضرر اصلی این جریان مردم هستند و لذا دستگاه های نظارتی بایستی در این خصوص به ویژه عملکرد شورای رقابت ورود کنند.