به گزارش افکارنیوز،

طبق آمار‌های مرکز آمار درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۴.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال ١٦.٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۲۴.۱ درصد، بخش معدن معادل ۳۰.۸ درصد، بخش صنعت معادل ۳۲.۹ درصد، بخش اختصاصی خدمات معادل ١۱۲.۵ درصد بوده است.

▫️شاخص قیمت تولیدکننده یا نرخ تورم تولیدکننده ((PPI) Producer Price Index) معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) است.