حسن عبد ربه سخنگوی هیئت امور اسیران و آزادگان فلسطینی گفت اداره زندانهای رژیم اشغالگر اسرائیل به سیاست کوتاهی پزشکی و سهل  انگاری عمدی علیه اسیران فلسطینی ادامه می دهد و تمام قوانین و مقررات بین المللی مربوط به ضرورت حمایت از اسیران در برابر شیوع کرونا و درمان لازم آنها بر اساس پروتکل سازمان بهداشت جهانی را زیر پا گذاشته است.

 عبدربه خاطر نشان کرد : 29 اسیر فلسطینی در زندان النقب مبتلا به کرونا شده اند. وی خاطر نشان کرد اشغالگران از ارائه هرگونه کمک و خدمات پزشکی و در زمینه سلامتی به اسیران طفره می روند.

 وی اقدامات غیرانسانی اشغالگران علیه اسیران فلسطینی و کوتاهی عمدی در رسیدگی به وضعیت آنها را تاکیدی بر نژادپرست بودن صهیونیستها دانست.