ولی نصر، استاد دانشگاه استنفورد و عضو اندیشکده بروکینگز: عربستان قدرت رو به افولی است که توان مقابله با ایران را ندارد.