قدم به قدم که به انتخابات 1400 نزدیک می شویم جریان های سیاسی با صراحت بیشتری سخن می گویند و برخی جریان ها نیز سعی دارند خود را از گذشته جدا کرده و مسئولیت رفتار و گفتارشان را در نظر نگیرند.

جریان اصلاحات به عنوان حامی اول و آخر حسن روحانی در انتخابات 1392 و هم با تکرار می کنیم در انتخابات 1396 ریاست جمهوری دلیل اصلی بر روی کار آمدن روحانی شد.

در طول دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، جریان اصلاحات به دنبال گرفتن پست های اجرایی بودند و بیشترین میزان میزهای مدیریتی در کشور در اختیار این جریان سیاسی بود تا جایی که محمود واعظی پس از انتقادات اصلاح طلبان به دولت از سیاسیون این جریان سیاسی انتقاد کرد و گفت: " همیشه در داخل دولت از سال 92 همواره از بین وزیران و اعضای کابینه و استانداران اصلاح‌طلبان بودند. اگر الان اصلاح‌طلبان منتقد شدند که البته همه آنها نیستند، انتقاد به رفقای خودشان هست که در داخل دولت هستند. حداقل اگر مراعات بقیه اعضای دولت را نمی‌کنند مراعات حال رفقا و هم‌فکران خود را بکنند."

این سخنان چندی پیش در حالی زده شد که اصلاح طلبان انتقادات فراوانی از دولت حسن روحانی کردند اما چگونه ممکن است حامیان اصلی و مجریان در دولت فعلی حالا منتقد شده باشند.

چرخش 180 درجه ای اصلاح طلبان در زمانی اتفاق می افتد که موسم انتخابات در کشور است و این جریان سیاسی به شکلی خزنده در دوره دوم دولت روحانی سعی داشته با طلاق سیاسی و جداسازی از دولت خود از مسئولیت عملکرد و کارنامه دولت مبرا کند.

اما تمام این تلاش اصلاح طلبان بیهوده است زیرا حافظه مردم بسیار قوی است و هیچگاه "تکرار می کنیم " خاتمی برای حمایت از روحانی را فراموش نمی کنند.

بینش و عملکرد اصلاح طلبان نه تنها در مسئولیت های اجرایی کشور مشهود است بلکه در شورای شهر فعلی تهران نیز می توان نمونه عملکرد آنها را مشاهده کرد.

اصلاح طلبان به خوبی می دانند پاسخی برای عملکرد ضعیف دولت به مردم ندارند و به همین دلیل راه جدایی از دولت را از همان فردای انتخابات 1396 در پیش گرفتند تا بگویند دولت از ما نیست.

گذر از مقصر اصلی وضع موجود به اصلاح وضع موجود تاکتیک جدید انتخاباتی اصلاح طلبان است تا بتوانند در انتخابات 1400 دست بالا را داشته و از پاسخگویی درباره عملکرد دولت فرار کنند.