​ابوالفضل  ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:

‌لیبرال‌ها در انتخابات چیزی برای از دست دادن ندارند. تشنج و دوقطبی کردن فضای مطلوب آنهاست. اما آقای دیپلمات ؛ در آخر حاج قاسم جانش را هزینه‌ی میدانش کرد و امنیت به ارمغان آورد شما برای دیپلماسی‌تان غیر از هزینه‌ی۷۵۰سکه‌ای و۸سال به بازیچه گرفتن مردم،برای کشور چه دستاوردی داشتید؟