امیرابراهیم رسولی سخنگوی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درباره آخرین وضعیت لیست ائتلاف برای شورای شهر تهران گفت: مصاحبه از ۸۴ کاندیدا در روزهای ۴شنبه و۵شنبه از۸صبح تا ۸شب انجام شد واز تعدادکل دعوت شده ها ۸۲ نفر در جلسات مصاحبه حاضر شدند. 

سخنگوی ائتلاف در ادامه با اشاره به کیفیت جلسات مصاحبه گفت: این جلسات گرچه برای هر کاندیدافشرده بوداما درجوی صمیمی هرکدام به ارائه رزومه خود وانگیزه کاندیداتوری خویش پرداخته واعضای شورانیز سوالات وشبهات خودرامطرح میکردند. این فرآیند گرچه کمی سخت بوداما کاندیداها بارضایت جلسه را ترک میکردند و هیچ حاشیه ای در برگزاری ایجاد نشد و امیدواریم دراین مسیربه شایسته ترین ها رسیده و یکی ازبهترین شوراها را تشکیل دهیم.

وی افزود: در مصاحبه هیچ تفاوتی میان افراد قائل نشدیم و باهمه یکسان برخورد شد و حتی آقایان سروری و چمران نیز مانند بقیه کاندیداها خود را در معرض سوال قرارداده و در فرآیند شرکت کردند.

رسولی درپایان گفت: کاندیداها شرکت کننده در مصاحبه طبق مصوبه شورا متعهد شدند چنانچه در لیست ائتلاف باشند در لیست دیگری قرار نگیرند و مصوبه "تعهد به لیست ائتلاف" را امضا کردند. امیدواریم بابررسی دقیق مصاحبه ها و ارزیابی ها بزودی  به لیست ۲۱نفره برسیم.