به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های صبح امروز خبرهای خود را از بایکوت مراسم اربعین در رسانه های جهانی تا لغو سخنرانی مطهری در مشهد، اختصاص داده اند. تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا بایکوت اربعین 20 میلیونی!

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا بایکوت اربعین 20 میلیونی!

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا بایکوت اربعین 20 میلیونی!

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا

 

از زلزله سیاسی در مشهد تا