اخبار اجتماعی- بسیاری از افرادی که به سربازی اعزام می شوند در حین انجام خدمت متوجه می شوند که می توانستند از معافیت های مختلف استفاده کنند اما از آن بی خبر بوده اند و ناجارند تمام مدت را خدمت کنند.

به گزارش افکارنیوز، مشمولان خدمت وظیفه عمومی در نظر داشته باشند که برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت ، باید به سن ۱۸ سال تمام در هنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی رسیده باشند. همچنین نداشتن غیبت، یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست) بودن نیز از دیگر شروط اصلی برای دریافت معافیت کفالت است.

انواع معافیت کفالت سربازی

1. معافیت کفالت پدر

2. معافیت کفالت مادر

3. معافیت کفالت یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام(صغیر)

4. معافیت کفالت یگانه نوه ذکوربالای 18 سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند

5.معافیت کفالت مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است

6. معافیت کفالت مشمولی که دارای همسر معلول می باشد

7. معافیت کفالت کمیته امداد

8. معافیت کفالت اعضای نیازمند مراقبت از اعضای خانواده

9. معافیت کفالت فرزند معلول

10. معافیت کفالت سه خواهری

11. معافیت کفالت برادر معلول

12. معافیت کفالت والدین معلول

سربازی

در گذشته سن پدر و بزرگ باید 70 می بود تا پسر بتواند با داشتن شروط دیگر از معافیت کفالت استفاده کند. البته همه‌ افراد و مشمولانی که تک فرزند ذکور خانواده باشند، نمی‌توانند برای معافیت کفالت پدر درخواست کنند، چراکه به سن پدر و وضعیت جسمانی او بستگی دارد و میزان سن پدر برای معافیت فرزند باید ۷۰ سال تمام باشد، البته اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال و بیمار باشد، در صورتی که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی پدر به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود، می‌توان درخواست رسیدگی داد و در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

همچنین، اگر برادر یا برادران دیگر فرد مشمول وظیفه در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند و به عنوان مثال در کشوری دیگر سکونت داشته باشند، نمی‌توان درخواست کفالت داد و آن مشمول متقاضی باید تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال خانواده باشد، مگر آن که برادر یا برادران صرفا به علت بیماری یا معلولیت قادر به نگهداری از پدر نباشند.

گفتنی است، این موارد در حالی است که پدر ۷۰ ساله یا بیمار نمی‌تواند برای معافیت فرزند خوانده خود اقدامی انجام دهد.

قانون معافیت کفالت تغییر کرد/ سن جدید 75 سال

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برابر ابلاغیه جدید سن ۷۵ سال تمام برای اخذ معافیت کفالت پدر و پدربزرگ، مسن و نیازمند مراقب تعیین شده است.

گفتنی است؛ مشمولانی که از تاریخ 1399/1/1درخواست خود را ثبت کنند برابر روش جدید و درخواست‌های سال ۹۸ بر اساس سن ۷۰ سال رسیدگی خواهد شد.