حسن روحانی گفت: از کسب و کارهایی که به خاطر کرونا آسیب دیده اند، مشروط به اینکه نیرویی را اخراج نکرده باشند، حمایت می شود.