۶۱ ماه حبس برای نمایندگان متخلف مجلس درنظر گرفته شده است.

2020-05-19 07_33_40+00_00