مصطفی شوقی کارگردان مستند ۷۲ ساعت،آن را روایت سه روز آخر زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد.

شوقی در این باره گفت: این مستند طی ۱۰ سفر و صرف دو سال زمان و با استفاده از فرم آرشیو – بازسازی ساخته شده است.

به گفته او برای ساخت این مستند، با حدود ۷۰ نفر مصاحبه شده است که برخی از آنها فرماندهان مستشاری ایران هستند. کارگردان مستند ۷۲ ساعت در پایان با اشاره به وجوه انسانی حاج قاسم سلیمانی، رفتار شهید را در سه روز پایانی زندگی خود نشان دهنده آگاهی و رفتار انسان دوستانه آن شهید خواند.

روایت سه روز پایانی زندگی حاج قاسم در یک مستند