به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس طبق این مصوبه؛ از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند "د" ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند "الف" ماده 28 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند ماه سال 1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌گردد.

هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تامین می‌شود.

همچنین به موجب یک تبصره که به این ماده واحده اضافه می‌شود هم، در تشکیل وزارتخانه رعایت موازین شرعی ضروری است.