به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

برایت روز خوب خواستم روزت خوب روز هایت خووب تر روز هایت خوووب ترین برایم روز خوب بخواه فردارو کی....

 

اینستا