به گزارش افکارنیوز،

رنگ مشکی همواره در مرکز توجه افرادی که برای خرید لباس می‌روند، قرار می‌گیرد. برخی از افراد در عالم خواب نیز لباس سیاه بر تن دارند.

اخبار مذهبی _ حضرت دانیال(ع) فرموده اند: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که لباسش سیاه است، تعبیرش خوبی حال و روز اوست.»

پوشیدن لباس سیاه در عالم خواب،چه تعبیری دارد؟

امام صادق(ع) نیز دیدن خواب پوشیدن لباس سیاه را چنین تعبیر کرده اند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و دیگر شخصیت‌های مهم این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می‌آورند.

جابر مغربی گفته است اگر در خواب ببینی فرشته‌ها به تو لباس سیاه داده‌اند ، کافر خواهی شد.

پوشیدن لباس سیاه در عالم خواب،چه تعبیری دارد؟


او تعبیر دیگری نیز از پوشیدن لباس سیاه در خواب دارد که در آن چنین می خوانیم : تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولاً لباس سیاه می‌پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولاً لباس سفید می‌پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او دارد.