سرویس مذهبی افکار- شهید علمدار ده قانون برای سیر و سلوک خود قرار داده بود. باشد که از آن شهید بزرگوار درس بندگی بگیریم.

قانون اول:

بارالها، اعتراف می کنم از اینکه قرآن را نشناختم و به قرآن عمل نکردم. حداقل روزی ده آیه قرآن را باید بخوانم. اگر روزی کوتاهی کردم و به هر دلیلی نتوانستم این ده آیه را بخوانم روز بعد باید حتماً یک جزء کامل بخوانم.(تاریخ اجراء۴/۵ / ۶۹)

قانون دوم:

پروردگارا! اعتراف می کنم از اینکه نمازم را بی معنی خواندم و حواسم جای دیگری بود، در نتیجه دچار شک در نماز شدم. حداقل روزی دو رکعت نماز قضا باید بخوانم. اگر روزی به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت نماز را بخوانم، روز بعد باید نماز قضای یک ۲۴ ساعت(۱۷ رکعت) بخوانم.(تاریخ اجراء ۱۱/۵ / ۶۹)
قانون سوم:

خدایا! اعتراف می کنم از اینکه مرگ را فراموش کردم و تعهد کردم مواظب اعمالم باشم ولی نشدم. حداقل هر شب قبل از خواب باید دو رکعت نماز تقرب بخوانم. اگر به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت را بجا بیاورم روز بعد باید ۲۰ریال صدقه و ۸رکعت نماز قضا بجا بیاورم.(تاریخ اجراء ۲۶/۵ / ۶۹)

قانون چهارم:

خدایا! اعتراف می کنم از اینکه شب با یاد تو نخوابیدم و بهر نماز شب هم بیدار نشدم. حداقل در هر هفته باید دو شب نماز شب بخوانم و بهتر است شب های پنجشنبه و شب جمعه باشد. اگر به هر دلیلی نتوانستم شبی را بجا بیاورم باید بجای هر شب ۵۰ریال صدقه و ۱۱رکعت تمام را به جا بیاورم.(تاریخ اجراء ۱۶/۶ / ۶۹)

قانون پنجم:

خدایا اعتراف می کنم از اینکه «خدا می بیند» را در همه کارهایم دخالت ندادم و برای عزیز کردن خودم کار کردم. حداقل در هر هفته باید دو صبح زیارت عاشورا و صبح جمعه باید سوره الرحمن را بخوانم. اگر به هر دلیلی نتوانستم زیارت عاشورا را بخوانم باید هفته بعد ۴صبح زیارت عاشورا و یک جزء قرآن بخوانم و اگر صبح جمعه ای نتوانستم سوره الرحمن بخوانم باید قضای آن را در اولین فرصت به اضافه ۲حزب قرآن بخوانم.(تاریخ اجراء ۱۳/۷ / ۶۹)

قانون ششم:

حداقل باید در آخرین رکوع و در کلیه سجده های نمازهای واجب صلوات بفرستم. اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم، باید به ازای هر صلوات ۱۰ ریال صدقه بدهم و ۱۰۰صلوات بفرستم.(تاریخ اجراء ۱۸/۸ / ۶۹)

قانون هفتم:

حداقل باید در هر ۲۴ ساعت ۷۰بار استغفار کنم. اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا آورم، در ۲۴ ساعت بعدی باید ۳۰۰ بار استغفار کنم و باز هم ۳۰۰ به ۶۰۰ تبدیل می شود.(تاریخ اجراء ۳۰/۹ / ۶۹)

قانون هشتم:

هر کجا که نماز را تمام می خوانم باید در هفته ۲روز را روزه بگیرم، بهتر است که دوشنبه و پنج شنبه باشد. اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم در هفته بعد به ازای دو روز ۳ روز و به ازای هر روز ۱۰۰ ریال صدقه باید بپردازم.(تاریخ اجراء ۱۹/۱۱ / ۶۹)

قانون نهم:

در هر روز باید ۵مسئله از احکام حضرت امام(ره) را بخوانم. اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم روز بعد باید ۱۵مسئله بخوانم.(تاریخ اجراء ۱۴/۱ / ۷۰)

قانون دهم:

در هر ۲۴ ساعت بايد ۵ بار تسبيح حضرت زهرا(س) براي نماز يوميه و ۲بار هم براي نماز قضا بگويم. اگر به هر دليلي نتوانستم اين فريضه الهي را انجام دهم بايد به ازاي هر يك بار، ۳مرتبه اين عمل را تكرار كنم. (تاريخ اجراء ۱۵/۳/۷۰)