به گزارش افکارنیوز، امروز در شعبه ۷۹ دادگاه مطبوعات با مدیریت قاضی محمدی کشکولی پرونده روزنامه خبر ورزشی، روزنامه گُل و ویژه‌نامه خطوط پروازی بررسی شد.

بر این اساس مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشی(علیرضا معزی) به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد البته اعضای هیأت منصفه مطبوعات وی را مستحق تخفیف ندانستند.

در ادامه این دادگاه همچنین مدیر مسئول روزنامه گُل(نعمت‌الله شهبازی) به اتهام نشر مطالب غیرواقع مجرم شناخته شد.

اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات وی را مستحق تخفیف ندانستند.

در پایان مدیر مسئول ویژهنامه خطوط پروازی (امیر حیدری پهمدانی) به اتهام انتشار ویژهنامه خطوط پروازی مجرم شناخته نشد.