نجمه جودکی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی با توجه به خیز گرفتن دوباره کرونا و گردش کرونای انگلیسی، استفاده از دو ماسک را پیشنهاد کرد.

 

دو ماسکه شدن نجمه جودکی