فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت: میریم ب جنگ سالِ جدید ، قرن جدید . البته سطح توقع هم به حداقل میرسونیم.

فریبا نادری