بهاره کیان افشار عکس های زیر را منتشر کرد و نوشت:

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

بهاره کیان افشار

بهاره کیان افشار