شراره رخام تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شراره رخام با انتشار این تصویر نوشت:

 زندگی یک رویا است

که تو امروز به آن می نگری

زندگی یک بازی است

که تو هر لحظه به آن می خندی

زندگی حرف نگفته است که تو می شنوی

زندگی یک رویاست

که به خوابش بینی

زندگی یک سفر است

زندگی خاطره است

زندگی دیروز است

زندگی امروز است

من و تو می دانیم

زندگی آغازی است

که به پایان راهی است

شراره رخام تغییر چهره داد /عکس