بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت: این نیمى از من است که فقط خودم میبینم و نه نیمى که همه میبینند مى خواستم عکس از اتفاقات جدید در استرالیا بگذارم نشد

مى خواستم از حال کشورم بنویسم نشد

نه به خاطر نشان ندادن مواضعم نه به هیچ علتى

فقط به این خاطر که بلد نیستم در مورد چیزهایی که متعلق به من است حال بدى داشته باشم و قسمتى ازاین خاک مثل همه شما مال من هم است

دلم مى خواست از برخورد هاى اینروزهایمان بنویسم یخ زدم ، تصور کردم روزى را که شاید خیلى از ما کنار هم نباشیم و نخواستم چیزى از من کسى را بیازارد

خواستم نِق نِق هاى ریزى برایتان بنویسم یادم امد حال همه ما مثل هم است همه ما گیج و منگیم.

این عکس رو براى اولین پست ٢٠٢٠ انتخاب کردم تا بماند یادم و یادمان که وارد زمانه عجیبى شده ایم

شاید در بدترین جاى تاریخ ایستاده ایم اما یادمان باشدهر چه هر کدام از ما انجام میدهیم به ما باز میگردد و به عزیزانمان به خانواده بزرگى که براى من به وسعت وطنم است به مردمى که براى خون یک برادر یا خواهرشان رگ غیرتشان را در خیابان ها فریاد میزنند و این حال بدمان به جایی دیگر کشورى در این کره خاکى مى خورد و از انجا به طبیعت مى خورد و طبیعت به جان حیوانات میزند و حیوانات به ما پناه میاورند چون هنوز باور دارند ما ناجى جهانیم اما با حال خوب...

جهان جاى قشنگترى میشود اگر حال همدیگر و طبیعت و حیوانات را خوب کنیم

یادمان باشد کل جهان هستى یک تن واحد است هر فرکانسى از ما مثل دومینو عمل میکند.

اینروزها شدیدا دوست دارم باور کنم که مادربزرگم راست میگفت بعد از سختى راحتیه پشت هر گریه لبخندى و بعد از تلخى هاى مداوم شادى فراوان برایمان است.

بهاره افشاری