به گزارش افکارنیوز،

 نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - در این شام غریبان خیره به شمعی

شده بودم، که مثل وجودت داشت آب میشد

.تسلیت به همه،

خصوصا خود "خدا"

الهی نظری بر همه بندگانت 

نسرین مقانلو