به گزارش افکارنیوز،

شیوا خنیاگر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - کسی چه می داند

شایدیک نفر داستان من و تورانوشته باشدوروزهاییکه دوراز هم اشک و شک میشویم ،در حال نوشتن سطرهای خوش بعدی،به گریه های نا اگاه بخندد ....

کسی چه می داندشاید ذهنی خلاق و قلبی مهربان،داستان مارا به جاهای خوب، به عشق برساند و همان جا چوب الفی بگذارد به رنگ خوشبختی....

کسی چه میداند....

#کتاب

#شیواخنیاگر