احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حساب توئیتر خود از سفر استانی که به همراه رئیس جمهور به استان های جنوبی کشور از جمله سیستان و بلوچستان و چابهار داشتند، توضیحاتی داد.

او تصریح کرد: اعتقاد دارم در مناطق آزاد همزمان با ایفای نقش در توسعه صادرات ، دیپلماسی همسایگان، سامانه ها و شفافیت باید شاخص های زندگی برای اهالی بومی این مناطق ارتقا یابد. به زودی به این سو حرکت خواهیم کرد. 

ارتقای شاخص‌های زندگی در مناطق آزاد