محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری به افزایش مشارکت های مردمی در اداره مناطق شهری و روستایی اعتقاد راسخ دارد و در زمینه پرهیز از سیاسی شدن شوراها بارها هشدار داده است.

محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گام برداشتن برای تقویت و میدان دادن به تشکل های مسئله محور و مردم نهاد، انجمن ها، سمن ها، شوراهای محله، کانون های محله ای ضرورت اساسی در تقویت نقش مردم در مدیریت شهری است.

ضرورتی کم رونق که خیلی از سوی مردم و مسئولان جدی گرفته نمی شود.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ریشه این کم اقبالی و عدم توجه مردم به موضوع مهم تشکل یابی و کار جمعی در کشور ما بیشتر از آنکه سیاسی باشد فرهنگی است.

برخی از مردم به واسطه کم کاری و عدم حمایت دولتها و نهادها واقعا رغبتی برای کارهای جمعی و عهده دار شدن مسئولیت های اجتماعی ندارند.

وی اظهار داشت: در کنار این بی رقمی اجتماعی به کار جمعی اما نکته قابل اتکا و امید بخش این است که ورود تشکل های مردمی به بحث محرومیت زدایی، پیگیری امور سلامتی ، حمایت از کودکان کار ، زنان و موارد این چنینی و تاثیر گذاری بیشتری از طیف بندی ها و گروه های سیاسی داشتند و هم عضو گیری بهتری داشته اند.

پیرهادی تاکید کرد: توجه به فعالیت تشکل ها باید مورد توجه مدیران مربوطه قرار گیرد.

مثلا در حوزه مباحث شهری و در زیر مجموعه شهرداری ها می توان لوازم و نیازهای اولیه فعالیت سمن ها را تامین کرد.

نیازهایی همچون فضای مناسب برای فعالیت این تشکل ها ، حمایت از برنامه هایشان را برآورده کرد و در مقابل از ظرفیت هایشان در تقویت امور اجتماعی  فرهنگی و حتی حوزه سلامت شهر بهره برد.

در امور شهری تشکل های تخصصی چون معماری ، عمرانی، اجتماعی و خدماتی مثل حمایت از زنان بد سرپرست یا زنان سرپرست خانوار، سازمان های مردم نهادی که در زمینه ترک اعتیاد و حمایت از بیماری های خاص مثل اوتیسم، تشکل های زیست محیطی یا خیریه ها و نهادهای این چنینی نقش حائز اهمیتی در تقویت اعتماد عمومی ایفا می کنند و باید مورو توجه و حمایت جدی تر قرار گیرند.