یک کاربر در توئیتی نوشت: آقای رئیسی قبلا ثابت کرده به جوانان اعتماد دارد. مثل آقا رسول قهرمانی ، جوان ۳۶ ساله‌ای که دَمار از پیروپاتالهای فاسد و رانتخوار درآورد .

قهرمانی