سومین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی انجام شد و تصاویر زیبایی از برخورد بدون واسطه مردم با رئیس جمهور کشورشان که برای حل مشکلات آنها به میدان آمده، شکل گرفت.

پنج تصویر خاص از سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی

پنج تصویر خاص از سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی

پنج تصویر خاص از سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی

پنج تصویر خاص از سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی

پنج تصویر خاص از سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی