به گزارش سایت "وعده صادق"، همانطور که علاقمندان با علائم اصلی جریان فراماسونری آشنایی کامل دارند، به روشنی میدانند که تعابیر چشم جهانبین و یا چشم همهبین اشاره به چه موضوعی دارد. این آرم به قدری مهم و گویاست که در پشت یک دلاری آمریکا نیز جا خوش کرده و به عنوان یک آرم مهم فراماسونری شناخته شده است. به جرأت میتوان گفت کمتر کسی از این موضوع بیاطلاع است! حال چرا دانشگاه شهید بهشتی اقدام به طراحی این چنین آرمی کرده است، جای سؤال دارد؟!!

آرم پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی


مهر رسمی ایالات متحده آمریکا در پشت اسکناس یک دلاری