خراسان: شنيده شده محمود احمدي نژاد رييس جمهور در روزهاي اخير بخشنامه اي به حسيني وزير فرهنگ و ارشاد و دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري ارسال و اعلام کرده که از اين پس، پژوهشکده مطالعات ديني با تمامي وظايف، نيروي انساني و اموال از وزارت ارشاد جدا و به وزارت علوم منتقل مي شود.