گروه سیاسی- عبداله رضیان نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح جامع ساماندهی خودرور را بررسی کرد، گفت: قرار است این طرح در جلسه کمیسیون مطرح و نهایی و سپس به صحن مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه وضعیت خودرو پیچیدگی خاص خود را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر موضوع ممنوعیت واردات خودرو مطرح است که مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد و با بررسی طرح مذکور در خصوص واردات خودرو تصمیم گیری می شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه در خصوص واردات خودرو در کمیسیون مباحثی مطرح شده و نظرات مختلف بیان شد، افزود: البته تصمیم نهایی با صحن مجلس است و ممکن است در صحن پیشنهاداتی در این زمینه مطرح و مصوب شود.

رضیان با اشاره به محتوای این طرح و با بیان اینکه طرح مذکور بر واردات نظر دارد، افزود: در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس اجازه واردات خودرو داده می شود و ممنوعیت واردات خودرو از بین می رود.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به ممنوع بودن واردات و پائین بودن تعداد تولیدات داخلی، تقاضای زیادی هم وجود دارد که باعث التهابات در بازار خودرو شد و به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار، بازار سیاه بوجود آمد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وضعیت این بازار قابل کنترل نیست، افزود: تاکیداتی برای کنترل بازار خودرو و تک نرخی کردن قیمت خودرو مطرح شده و تاز مانی که عرضه کم و تقاضا زیاد باشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت.