اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعداد کثیری از نمایندگان در نظر دارند که بعد از اتمام تعطیلات مجلس و در فصل بررسی بودجه، پیشنهادی را به تصویب برسانند که به موجب آن یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۷۵ هزار تومان افزایش یابد که البته باید برای منابع تامین این مساله نیز تصمیماتی اتخاذ شود.

اخبار سیاسیاو افزود: در صورت تصویب این پیشنهاد یارانه کمک معیشتی به صورت جداگانه به حساب های واجدان شرایط واریز می شود و با یارانه ادغام نخواهد شد.

عباسی بیان کرد: با توجه به تصمیم هیئت رئیسه و کمبود وقت مجلس در نظر دارد جلسات بررسی بودجه سال ۹۹ را به صورت سه شیفت برگزار کند که البته دیگر همکاران نماینده نیز باید در این تصمیم مشارکت داشته باشند.