شبنم فرشادجو تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

چهره جدید شبنم فرشادجو /عکس