احسان خاندوزی گفت: فروش اموال تملیکی ۸۷درصد بیش از مدت مشابه سال قبل شد و با ادامه ‎حراج الکترونیک، بیشتر هم خواهد شد و بدون ‎فساد.

وزیر اقتصاد در توئیتی نوشت: در بازدید از مهمترین استان تجاری و بزرگترین مرکز کالای متروکه، خوشبختانه وضع انبار‌های ‎اموال تملیکی هرمزگان نسبت به ۳ماه قبل که تحول را شروع کردیم پیشرفت چشمگیری رخ داد. 

 وزیر اقتصاد خبر داد: رشد ۸۷ درصدی فروش اموال تملیکی

سایر رسانه‌ها