گروه اقتصادی- سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص قطع یارانه برخی افراد در سال آینده، گفت: در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس در سال 89 این نظر وجود داشت که 30 درصد جامعه، 70 درصد انرژی کشور را مصرف می کنند و 70 در صد مردم سهم زیادی از مصرف انرژی ندارند.

وی افزود: برای برقراری عدالت گفته می شد که بجای دادن یارانه به سوخت، این یارانه به مردم داده شود و مردم مصرف انرژی را مدیریت کنند و آنهای که مصرف زیادی از انرژی ندارند، سهم خود را دریافت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 70 درصد مردم کشور ما از اقشار متوسط به پائین هستند، گفت: ما مخالف قطع یارانه این عده هستیم و تاکید داریم که دولت نباید یارانه آنها را قطع کند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه دولت در قطع یارانه ثروتمندان اشتباه عمل کرد، گفت: دولت بجای قطع یارانه اقشار پر درآمد، یارانه افراد کم درآمد را هم قطع کرد و حتی یارانه برخی افراد فقیر و کم درآمد هم قطع شد.

وی اضافه کرد: با مصوبه مجلس پیش بینی می شود که یارانه بیش از 20 میلیون نفر در سال آینده قطع شود. البته این مصوبه مجلس باید به تائید شورای نگهبان هم برسد.