به گزارش افکارنیوز،

رضا جعفری گفت: در سال گذشته، 150 مرکز اورژانس اجتماعی به مجموع مراکز اورژانس اضافه شد و امسال نیز در برنامه داریم که به این تعداد اضافه شود.

وی با اشاره به فعالیت 17 مرکز اورژانس اجتماعی در تهران ادامه داد: تعداد مراکز اورژانس در تهران محدود بود که سعی کردیم توزیع آن را نرمال کنیم.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت:  در اورژانس اجتماعی سطح یک خدمات، در مراکز استان‌ها ارائه می شود، مراکز مداخله و تیم سیار نیز وجود دارند و همچنین در سطح سه مراکز ارتباطی 123 و مداخله روزانه فعالیت می کنند.

جعفری در مورد فعالیت پایگاه خدمات اجتماعی نیز گفت: این پایگاهها در مناطق حاشیه‌ای شهرها و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی فعال هستند. در این مراکز فعالیت‌ها به صورت اجتماع محور دنبال می‌شود و کارشناسان سعی می‌کنند با ارتباط با افراد، آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کنند و نقش حمایتی دارند.

وی افزود: توسعه پایگاه‌های خدمات اجتماعی به این منظور در دست اقدام است که در حاشیه شهرها دنبال خواهد شد و حدود 70 پایگاه پیش‌بینی شده است.